Letná akadémia pre deti a mladých

Cieľom letnej akadémie je poskytnúť opusteným deťom a mladým ľuďom počas letných prázdnin poskytnúť zmysluplne strávený čas. Pokúsime sa prehĺbiť ich vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri ich zlepšovaní študijných výsledkov, zvyšovaní ich vlastnej sebadôvery a lepšej orientácii v zložitých situáciách po ich odchode z Centier do bežného života spoločnosti. Prostredníctvom uplatňovania outdoorových tréningov a aktivít v prírodnom prostredí pohoria Vtáčnik, chceme u detí a mladých ľudí rozvíjať a upevňovať ich sebaregulačné, vôľové a vytrvalostné vlastnosti. Cieľom týchto aktivít je zvýšiť schopnosť spolupráce pri riešení vzniknutých problémov a hľadaním konštruktívnych riešení. Budeme tiež rozvíjať spevácky, pohybový, športový a výtvarný talent. Tieto aktivity majú výchovno – liečebný a motivačný charakter a u detí mávajú veľký ohlas.

 Prostredníctvom sociálno-psychologických výcvikov sa zameriame aj na výučbu základov komunikácie a na rozvoj zručností prezentovať seba samých. Mladí ľudia získajú potrebné vedomosti pre uchádzanie sa o zamestnanie a hlavne o jeho dlhodobé udržanie. Rovnako sa budeme sústrediť na získanie a osvojenie finančnej gramotnosti, nácvik asertívneho správania sa, o odborné prednášky, ako porozumieť vlastnému telu – ako sa oň starať, chrániť a vážiť si ho. 

Na výber lektorov do letnej akadémie kladieme vysoké nároky. Lektori musia mať pozitívny vzťah k deťom a musia preukázať predchádzajúce pracovné skúsenosti s deťmi a mládežou. Musia mať tiež vzdelanie z oblasti pedagogiky, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, psychológie alebo medicíny. Prípadne študovať príslušný odbor na vysokej škole. Predchádzajúce skúsenosti nás utvrdzujú v poznaní, že kombinácia výchovno – relaxačných a odborno-preventívnych aktivít zvyšuje dôveru a spoluprácu medzi lektormi a deťmi. Je účinná a dôležitá pre úspešnú integráciu po odchode z Centra pre deti a rodiny do bežného života.

 Letná akadémia pre deti a mladých ľudí z Centier pre deti a rodiny je súčasťou celoročných dobrovoľníckych vzdelávacích aktivít občianskeho združenia Nádej do života, ktorý pomáha deťom a mladým ľuďom prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít prekonávať ich sociálne a emocionálne znevýhodnenie. Cieľom nášho občianskeho združenia je dať týmto deťom a mladým ľuďom nádej do života, dosiahnuť ich plnohodnotnú integráciu do spoločnosti a ich dôstojné postavenie v bežnom živote. 

Náš tím ľudí občianskeho združenia Nádej do života dlhodobo spolupracuje s viacerými odborníkmi z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovskej univerzity v Prešove. Máme dlhodobé skúsenosti s vedením dobrovoľníckych programov pre opustené deti, prácou s chudobnými deťmi a mládežou a so vzdelávaním pedagógov. Spolupracujeme pod záštitou aj Mirona Zelinu, prof. PhDr., DrSc., Dr.h.c., psychológa, vysokoškolského pedagóga, vedca v oblasti pedagogiky, jednej z najväčších kapacít na školstvo a vzdelávanie na Slovensku.


 Termíny konania letnej akadémie: 

 01.7.2020 – 10.7.2020 

 25.7.2020 – 05.8.2020 

 06.8.2020 – 18.8.2020 

 19.8.2020 – 30.8.2020 


Cieľová skupina: Deti z Centier pre deti a rodiny od 2 do 25 rokov. Miesto konania: Chata Dopravárik, obec Ostrý Grúň, okres Žarnovica. Cena: Jedno dieťa 16,50 Eur/deň (ubytovanie/celodenná strava 6x denne, pitný režim, balíček na cestu domov, poistenie, outdoorové hry v štúdiu zážitkov, celodenný výlet, odmeny pre deti, galavečer na konci každého turnusu s rôznymi známymi osobnosťami a ďalšie aktivity).